Çarşamba

58 - Batı Cephesi, 10 Eylül Bursa, Gemlik taarruzları ve iki tarafın akşam durumu - Mustafa Kemal'in "Millete Beyanname"si

MİLLETE BEYANNAME

Büyük ve asil Türk Milleti,

Ordularımız 9 eylül 1338 sabahı İzmir'imizi ve yine 9 eylül 1338 akşamı Bursa'mızı muzafferen tahlis ettiler. Akdeniz, askerlerimizin teraneleriyle dalgalanıyor.

Asya İmparatorluğuna veltenen küstah bir düşmanın, muharebe meydanlarına gelmek cesaretinde bulunan Ordu Komutanları ile komuta heyetleri, günlerden beri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin esir-i harbi bulunuyorlar.

Düşmanın Başkomutan tayin ettiği General Trikopis, bir çok gece ve gündüz meyusâne muharebattan ve her çare-i halâsı tecrübe ettikten sonra nihayet maiyetindeki generaller ve erkânıharbiye ve komutan ettiği ordunun elinde kalabilen bakayası ile arzı teslimiyet eyledi.

Eğer Yunan Kralı da bugün esirlerimiz arasında bulunmuyor ise bu tacirdarların şıarı esasen yalnız milletlerinin sefalarına iştirak etmek olduğundan muharebe meydanlarının felâketli günlerinde anların, saraylarından başka bir şey düşünmemek tabiatlarındandır.

Garp fabrikalarının çelik zırhları ile kaplanan muazzam Yunan orduları artık Anadolu dağlarında zabitleri tarafından terkedilmiş zavallı sürüler, habasetlerinden tedehhüş ederek kudurmuş kütleler ve ağaç diplerinde kalmış dermansız yaralılardan ibaret kaldı.

Düşman ordularının malzeme-i harbiyesi hemen sülüsan itibariyle topraklanmızdadır.

Düşmanın, esirlerden başka insan zayiatının yüzbinden ne kadar fazla olduğunu tayin etmek müşküldür. Fakat, salâhiyet-i resmiye ilee milletimize tebşir ederim ki bizim insan zayiatımız, dörtte üçü hafif yaralı olmak üzere, onbin nüfusa baliğ olmaktadır.

Büyük Türk Milleti! Ordularımızın kabiliyet ve kudreti düşmanlarımıza dehşet, dostlarımıza emniyet verecek bir kemal ile tezahür etti. Millet orduları on dört gün zarfında büyük bir düşman ordusunu imha ettiler. Dört yüz kilometrelik fasılasız bir takip yaptılar. Anadolu'daki bütün memalik-i müstevliyemizi istirdat eylediler.

Bu büyük zafer münhasıran senin eserindir. Çünkü İzmir'imizi ihti-rasat-ı siyasiye neticesinde adetâ memnunane düşmana teslim eden heyetlerle milletin hiç bir münasebeti yok idi. Bursa'mızı istilâ eden Yunan kuvvetleri ise ancak İmparatorluğun askerî teşkilâtı ile tevhid-i âmal ve tevhid-i harekât ederek muvaffak olmuşlardır.

Vatanın halâsı, milletin rey ve iradesi kendi mukadderatı üzerinde bilâ kayd-ü şart hâkim olduğu zamandan başlamış ve ancak milletin vicdanından doğan ordularla müspet ve kati neticelere ermiştir.

Büyük ve necip Türk Milleti! Anadolu'nun halâs zaferini tebrik ederken sana İzmir'den, bursa'dan, Akdeniz ufuklarından ordularının selâmını da takdim ediyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkomutan
Mustafa KEMAL

Hiç yorum yok: