Perşembe

18 - Batı Cephesi, Çerkes Etem'in takip harekâtının sonuçlanması ile İstiklâl Mahkemesi'nin Çerkez Etem birliklerine dair verdiği kararASİ ETEM VE KARDEŞLERİYLE AYAKLANMAYA KATILANLAR HAKKINDA
ANKARA İSTİKLÂL MAHKEMESİ'NCE VERİLEN KARAR


(T. C. B. M. M. Arşivi, İstiklâl Mahkemesi T-2 Dosya 27 - 4)
Karar No. 573

Tafsilâtı sonradan tanzim edilecek ilâmda mufassalan gösterileceği veçhile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetini devirerek milletin arzusu hilâfına bir hükümet tesisine sai olacak cürümden maznunu aleyhim künyeleri bâlâda mufassalan muharrer maznunlardan sabık Kuvvei Seyyare Kumandanı Etem ve biraderi Tevkif ve keza biraderi Saruhan Mebusu sabıkı Reşit ve mezkûr Kuvvei Seyyare'den İzmirli Yüzbaşı Etem, Jandarma Yüzbaşı Sami, Erkânı Harp Yüzbaşı Halil, Kütahya polis memurlarından Artin, Kuvvei Seyyare müfreze Kumandanlarından Manyas'a Şevket ve Çerkez Ahmet Ağa ve ihtiyat Mülâzımı Reşat, Kütahya mıntıka Kumandanı sabıkı Binbaşı Abdullah ve Mülkiye kaymakamlarından Ömer Lütfü'nün müsellâhan taklibi hükümet cürmünü irtikâp ederek düşman tarafına firarları anlaşılmasına binaan cümlesinin gıyaben idamlarına ve emvali menkule ve gayri menkulelerinin canibi hükümetten haciz ve idaresine, hafi Komünist Partisi teşkili suretiyle yine taklibi hükümet cürmünü irtikâp teşebbüsünde bulundukları anlaşılan Tokat Mebusu Nazım Bey'in müeb-beden tevkifi olan 12 nisan 337 tarihinden; Baytar Binbaşı Hacıoğlu Salih Efendinin müebbeden tevkifi olan Kânunisani 337 tarihinden ve matbuat ve istihbarat müdüriyeti memurlarından Ziynetullah Nevşirvan'ın müebbeden tevkifi olan kanun-u cezai umuminin 46 ncı maddesinin delâletiyle hiya-neti vataniye kanununun ikinci maddesi mucibince on beşer sene müddetle küreğe vaz'larına ve Salih Efendinin meslek-i askeriyeden tardına ve hudut harici bulunan Şerif Manatof'un keza gıyaben 15 sene müddetle küreğe vaz'ına kavlî ve tahrirî surette hiyaneti vataniye cürmünü irtikâp edip 23 Kânunisani 337 tarihinden beri mevkuf ve Yenidünya Gazetesi muharriri Nizamettin ve 15 Kânunisani 337 tarihinden beri mevkuf Behram Lütfü ve 8 Kânunisani tarihinden beri mevkuf Mustafa Nuri, Abdülkadir, Hilmi ve Ahmet'in beşer, Behram Lütfü Mustafa Nuri'nin üçer, Nizamet-tin'in sekiz sene müddetle hiyaneti vataniye kanununun üçüncü maddesine tevfikan küreğe vaz'larına ve Baytar Yüzbaşı Efgan ile Kenan Efendilerin hafi cemiyete intisap eyledikleri cürmünden dolayı meslek-i askeriyeden tart ile mevkuf kaldıkları müddet kâfi görülerek tahliyelerine ve maksadı millînin istihsaline değin hükümetin tensip edeceği bir mahalde ikametlerine Yenidünya Gazetesinin sahib-i îmtiyaziyle ser muharrir Arif Oruç

Efendinin keza kaldığı müddet kâfi görülerek hükümetin tensip edeceği bir mahalde ikametine ve diğer maznun-u aleyh Bursa Mebusu Şeyh Servet Efendi ve Afyonkarahisar Mebusu Mehmet Şükrü Bey ile Kadı Ferit, Katip Nuri, Kemalettin, Hüsnü, Vahit. Hizmetçi Mehmet, Halit, Mustafa, Şükrü ve Sıtkı, Hüseyin, Nedim, Bahattin, Hoca Fevzi, Kâzım, Osman Zeki ve Cemal efendilerin ademi mesuliyetlerine ve sabık Kuvvei Seyyare efradından Hayri'nin beraatine, Nâzım Bey'in Kayseri hapishanesinde ve diğerlerinden Salih'in Kırşehir, Zinetullah'ın Niğde, Abdulkadir'in Çankırı, bakkal Ahmet'in Bolu, Hilmi'nin Yozgat, Nizamettin'in Diyarbakır hapishanelerinde infaz-ı cezalarına ve işbu kararın Ankara Komutanlığı ile istinaf Müddeiumumiliğine, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Çankırı, Bolu, Yozgat, Diyarbakır Müddeiumumiliklerine tebliğine Arif Oruç ve Nizamettin hakkında ekseriyetle, diğerleri hakkmda ittifakla karar verildi.

9 mayıs 337.

İmzalar
İhsan
Kılıç Ali
İsmail

Hiç yorum yok: