Perşembe

MSÜ Yönetim Kurulu’na... (İkinci itiraz dilekçesi)

8.6.1995

Mimar Sinan Üniversitesi Yönetim Kurulu’na,

MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu’nca, daha önce örneklerini size de ilettiğim itiraz ve taleplerimin reddedilmesinin ardından, bir üst makam olarak size bir dilekçe ile başvurmuş durumdayım. Sözkonusu dilekçeyi tarafınıza iletmek için Rektörlük Sekreterliği’ne geldiğim gün, içeriği, Fakülte Yönetim Kurulu’nunkinde de olduğu gibi MSÜ Sınav Yönetmeliği 18. madde hükümlerine dayandırılan bir cevap yazısı aldım. Aynı zamanda “itirazımın reddedildiği” ifadesini de içerdiği için, bağlı bulunduğum kurumun en üst makamının cevap yazısı olma niteliğinde olan ve bu yüzden TC. İdare Mahkemeleri’nde açabilecek olduğum dava için belki de zamanaşımını başlatan bu belgeye karşı haklarımı saklı tutarak, bu cevap yazısından habersiz durumda verdiğim dilekçeye vermenizin olası olduğu yeni cevaba yönelik değerlendirmelerinize yardımcı olacağı düşüncesiyle, Yönetmelik’in 18. maddesi ve durumuma uygulanabilirliği konusundaki düşüncelerimi iletmek istiyorum.

18. Madde

18. Madde ilk paragrafı, MSÜ’ne bağlı yükseköğretim kurumlarındaki sınavları üç türe ayırmaktadır: Ara, genel ve bütünleme sınavları... Bu hükümle, “diploma sınavı”nın ve uygulanma koşullarının ayrı olarak belirlemeyi düşünmemiştir. İlk ağızda bir ara sınav da, (genel sınavdaki başarısızlığın varlık nedeni olduğu) bir bütünleme sınavı olduğu da söylenemeyecek olan “diploma sınavı”nın kurallarının “genel sınav”lar içinde düzenlendiği düşünülebilir. (Yine de yönetmeliğin, yapısı, özelliği farklı olan diploma sınavlarını ayrı bir sınav türü olarak tanımlamaması ve kurallarını belirlememesi bence bir eksikliktir.)

İkinci paragrafta yeralan “özellik gösteren disiplinlerde gerektiğinde ilgili kurulların kararlarına bağlı olarak bunların dışında sınav şekli konabilir,” ifadesi ise, anlaşıldığı kadarıyla “diploma sınavı” gibi sürekliliği ve “tüm disiplinleri ilgilendirdiği” tartışılamayacak denli net olan sınavlar için değil, kimi disiplinlerde, özü gereği biçimi baştan saptanamayacak olan özgül niteliklerin değerlendirilebilmesine, dolayısıyla istisna durumlara yolu açmak için koyulmuş bir hükümdür.

Üçüncü paragraf ise, saptanan sınav yöntemlerinde yapılacak değişikliklerin, dersin ait olduğu birim başkanlıklarınca sınavlardan önce ilan edilmesi gerekliliğini düzenlemektedir.

Dördüncü paragraf, genel ve bütünleme sınavlarının programları ile ara sınav tarihlerinin, Senato’nun belirlediği öğretim takvimini esas alarak yetkili kurullarca hazırlanmasını ve öğrencilere ilan edilmesi gerekliliğini düzenlemektedir.

İtiraz Nedenim

Önceki dilekçelerimde ayrıntılı olarak aktardığım itiraz nedenlerimi, 18. Madde’nin hükümleri ışığında özetlersem,


İtirazımın konusu, “diploma sınavı”nın değerlendirme sonuçları değil, başlamış olan “diploma sınavı”nın sonuçlandırılmaması, sınava sunulan değerlendirme konusu çalışmaların “değerlendirilmemesi”dir.

18. Madde gereği, “eskiz sınavı” ve “diploma sınavı”nın yöntemi, programı ve tarihleri, MSÜ GSF Resim Bölüm Başkanlığı belgesi ile sınavlardan önce ilan edilmiştir. Bu belgede, “diploma sınavı”na giriş koşulu olarak konan “eskiz sınavı” tarafımdan verilmiştir. Bu belgede, 24 Aralık’ta başlayacağı söylenen Diploma Sınavı’na katılmış durumdayım.

Katılmış bulunduğum “diploma sınavı”nın değerlendirme sürecinin, şu ya da bu nedenle yapılmayabileceğini belirten herhangi bir madde, sözkonusu belgede bulunmamaktadır. Ya da 18. Madde gereği olarak bu doğrultuda sınav yönteminde yapılmış bulunan ve sınavlardan önce ilan edilmiş bulunan yeni bir değişiklik bulunmamaktadır.

Ya da yine 18. Madde gereği, “ilgili kurulların kararına bağlı olarak konan ve ilan edilen, disiplininin özelliği nedeniyle saptanan “yeni bir sınav şekli” bulunmamaktadır. (Ki bu madde, “diploma sınavı” gibi sürekliliği ve “tüm disiplinleri etkilediği” tartışmasız bir netlikte olan bir sınav türü için konulmamıştır.)

Resim Bölüm Başkanlığı belgesinde sayılan ve yapılacak olan değerlendirmeyi etkileyeceği kesin olan, sınava sunulacak işlerin kategorilerini ve sayılarını belirleyen liste, değerlendirme yapıp yapmamayı özgür kılan bir biçimde düzenlenmemiştir.

Özü gereği her sınav, üç aşamadan oluşur. Sınavı değerlendirecek kişi ya da kurulun isteğini iletmesi; sınava taraf olan öğrencinin bunun karşılığını vermesi, eksik vermesi ya da vermemesi; yetkili kişi ya da kurulun verilen-sunulana ilişkin geçer ya da geçmez sonuçlu değerlendirilmesi. Bu üç aşamanın da gerçekleşmediği bir sınav, gerçekleşmemiş bir sınavdır.

Hiçbir yetkili kurul ya da kişinin, öğrencinin verdiği-sunduğunu değerlendirmeme hakkı yoktur. İtirazlarımın reddedildiği cevap yazılarının neden olarak ilettiği 18. Madde’nin hükümleri böylesi bir hakkı düzenlemediği gibi, tam tersine benim gibi, sınavı “değerlendirme koşulu”ndan bağımsız ele almayarak, konuyu bir bütün olarak düzenlemiştir.

Yani, 18. Madde hükümleri, her sınavı “değerlendirilme koşulu”na bağlamıştır.

Daha önce ayrıntılarıyla ilettiğim, “diploma sınavı”na hangi sayıda ve hangi nitelikte işlerle katılmış olduğumun bilgisi, Diploma Sınav Kurulu’nun yapmak zorunda olduğu değerlendirmeyi yapmamasının ve sunuma öznel tepkisinin nedenini açıklayan, ama itiraz nedenimin konusu olmayan bir bilgidir.

Sonuçta

18. Madde hükümleri, itirazımın nedenini ortadan kaldıran değil, tam tersine itirazımın dayandığı hükümlerdir. Üniversite Yönetim Kurulu’nun bunu dikkate alarak, 18. Madde ve tüm Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak, değerlendirilmesi zorunlu olan bir sınavın değerlendirilmemesi sonucunu içeren haksız idari işlemi, tüm sonuçları ile birlikte geçersiz kılmasını, geçerli yöntem ve koşulları ile “diploma sınavı”mın gerçekleşmesini sağlamasını talep eder, gereğini bilgilerinize sunarım.


Hakan Akçura
No: 862137
MSÜ GSF Resim Bölümü diploma öğrencisi

(Gerekçesiz reddedildi.)

Hiç yorum yok: